Cần Thợ Nails Có Bằng SouthCarolina Lương Cao Làm 6 Ngày / Tuần

Area: , South Carolina / Phone: /

Cần thợ nữ làm CTN, bột càng tốt, good tip, good income, khu mỹ trắng. Income từ $ 4000 đến $ 5000 tùy theo khả năng. Chủ nhật nghỉ, chỗ làm vui vẻ, cần thợ có bằng SouthCarolina. Mọi chi tiết xin liên lạc : 404-797-7790

 
 
Phone: (404) 797-7790 /
Area: Bluffton, South Carolina

Tin liên quan