Tiệm Golden Nails Cần Thợ Biết Làm Bột, Chân Tay Nước In Springfield MO

Area: Springfield, Missouri / Phone:(316) 461-8608 / Zipcode: 65807

Tiệm Golden Nails nằm trong khu Mỹ trắng, nails cao, tip hậu ở Springfield MO. Cần thợ nails biết làm bột, chân tay nước, biết nói English và giao tiếp với khách. Lương theo thỏa thuận. Chỗ làm việc không khí gia đình, chủ vui vẻ, hòa nhã. Mọi chi tiết xin liên lạc: 316-461-8608 (cell) or 417-755-7158 (w). Thank you! 
 

Tiệm Golden Nails Biết Làm Bột, Chân Tay Nước In Springfield MO
Tiệm Golden Nails Cần Thợ Biết Làm Bột, Chân Tay Nước In Springfield MO
Tiệm Golden Nails Biết Làm Bột, Chân Tay Nước In Springfield MO
Tiệm Golden Nails Cần Thợ Biết Làm Bột, Chân Tay Nước In Springfield MO
Tiệm Golden Nails Biết Làm Bột, Chân Tay Nước In Springfield MO
Tiệm Golden Nails Cần Thợ Biết Làm Bột, Chân Tay Nước In Springfield MO
Tiệm Golden Nails Biết Làm Bột, Chân Tay Nước In Springfield MO
Tiệm Golden Nails Cần Thợ Biết Làm Bột, Chân Tay Nước In Springfield MO
Tiệm Golden Nails Biết Làm Bột, Chân Tay Nước In Springfield MO
Tiệm Golden Nails Cần Thợ Biết Làm Bột, Chân Tay Nước In Springfield MO
Tiệm Golden Nails Biết Làm Bột, Chân Tay Nước In Springfield MO
Tiệm Golden Nails Cần Thợ Biết Làm Bột, Chân Tay Nước In Springfield MO
 
Tiệm Golden Nails
2025 W Sunshine Ste 140
Springfield, MO 65807
 
 

Tin liên quan