Cần Thợ Chân Tay Nước Thợ Everything Lương Tuần Tip Cao In Wisconsin

Area: Oshkosh, Wisconsin / Phone:(920) 809-2234 / Zipcode: 54904
Cần thợ tay chân nước thợ biết làm everything càng tốt. Lương $1000-$1500/ tuần, làm 1 tuần 6 ngày hoặc 7 ngày. Tiệm khu mỹ trắng, tip hậu. Có chỗ ở và có xe cho thợ ở xa. Không khí làm việc vui vẻ. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc Vân 920-809-2234 or 920-216-5088

Tin liên quan