Cần Thợ Nails Bao Lương $900 6 Ngày In Michigan Tiệm trong Shopping Plaza

Area: Waterford,Michigan / Phone:(248) 420-0284 /
Cần thợ nails có kinh nghiệm biết làm đủ thứ. Tiệm trong shopping Plaza khu mỹ trắng, khách sang, tip hậu thành phố Waterford tiểu bang Michigan. Bao lương 6 ngày $ 900/ tuần. Không khí làm việc vui vẻ như gia đình. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc 248-420-0284

Tin liên quan